(662) 105-3705 Info@mct.in.th

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MCT เป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์รวมทั้งสนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแลและบริหาร สิทธิ ในงานสร้างสรรค์ของตนได้ โดยบริษัทจะดูแลเฉพาะงานลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรม อันได้แก่ งานทำนอง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีคำร้อง เท่านั้น

MCT ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของไทยมีผลบังคับใช้ โดยดำเนินการบริหารจัดการค่าสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนคือ การเปิดเพลงหรือการเล่นดนตรี การแสดงดนตรีให้แก่สาธารณชนรับฟังอันเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้กับสมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของงานดนตรีกรรม


MCT ดำเนินการตามหลักของ องค์กรบริหารจัดการสิทธิโดยรวมของนักแต่งเพลง (Collective Management หรือ Authors' Society) ที่เป็นสากล โดยอยู่บนพื้นฐานของการไม่แสงจากหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ต้องจัดสรรให้แก่สมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ตามข้อมูลปริมาณการใช้เพลง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรค่าสิทธิเป็นครั้งแรกจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2541 และได้ดำเนินการจัดสรรค่าสิทธิ เรื่อยมาทุกๆ ปี

จากหลักการทำงานที่ไม่แสวงกำไรนี้ ทำให้ MCT เป็นองค์กรนักแต่งเพลงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้เป็น สมาชิกของ สมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (The International Confederation of Societies of Authors and Composers : CISAC) และได้เซ็นสัญญาต่างตอบแทนกับองค์กรนักแต่งเพลงในประเทศต่างๆ ดังนั้น นอกเหนือจากที่ MCT จะดูแลสิทธิของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยแล้ว เรายังดูแลสิทธิให้นักแต่งเพลงสากลต่างๆ ที่มีการใช้ในประเทศไทยด้วย และสัญญาต่างตอบแทนนี้ยัง ช่วยให้งานเพลงของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยได้รับการดูแลจัดการสิทธิในต่างประเทศด้วย เช่นกัน

Untitled Document