Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

News of the company

งานทำบุญสำนักงาน บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด | Data Post : 2015-03-10

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 282/9 อาคาร E ชั้น 3 โครงการ ทีซี กรีน ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ รวมถึงคณะกรรมการบริหารและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานทำบุญสำนักงานใหม่ของ MCT ทาง MCT ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน และผู้บริหารจาก Topline Digital ที่นำของขวัญมงคลมามอบให้เพื่อเป็นสิริมงคล


Scroll to Top