(662) 105-3705 Info@mct.in.th

สิทธิประโยชน์

1. สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิก

ในทุกปี บริษัทจะมีการจัดการประชุมสามัญประจำปีให้สมาชิกนักแต่งเพลงได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเป็นช่องทางเสนอแนะแนวทางการทำงาน โดยในการประชุมนี้ ท่านสมาชิกจะได้รับทราบรายละเอียดการดำเนินงานต่างๆโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะเป็น

 • ผลการดำเนินงานของบริษัท และ งบการเงินประจำปี
 • การจัดส่งค่าสิทธิ ทั้งในด้านจำนวนรวมของเงินค่าสิทธิ (รายได้หักค่าใช้จ่ายตามจริง) และ วิธีการสุ่มตัวอย่างการใช้เพลง การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ ตรวจทานได้ เป็นหัวใจหลักขององค์กรบริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์นักแต่งเพลง (Collective Management Organization) ที่เป็นมาตรฐานสากล

หัวใจขององค์กรบริหารจัดเก็บลิขสิทธิ์ของนักแต่งเพลงนั้น นอกจากจะต้องดำเนินการโปร่งใส ตรวจสอบ และ ตรวจทานได้ แต่ยังต้องมีกลไกให้สมาชิกนักแต่งเพลงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรด้วยการ เลือกตั้งตัวแทนของท่านเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน (วาระละ 2 ปี) โดยมีองค์ประกอบมาจาก

 • เลือกตั้งตัวแทนจากนักแต่ง คำร้อง 3 ท่าน
 • เลือกตั้งตัวแทนจากนักแต่ง ทำนอง 3 ท่าน
 • เลือกตั้งตัวแทนจากผู้พิมพ์และโฆษณาเพลง 3 ท่าน

จากที่ MCT เป็นองค์กรของนักแต่งเพลงองค์กรเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกของ สมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (The International Confederation of Societies of Authors and Composers : CISAC) ทำให้ MCT มีเครือข่ายขององค์กรนักแต่งเพลงในต่างประเทศที่ช่วยจัดเก็บค่าสิทธิของเพลง สมาชิกนักแต่งเพลงคนไทย ในขณะนี้ MCT ได้จัดทำฐานข้อมูลงานดนตรีกรรมของสมาชิก โดยเป็นฐานข้อมูลตามมาตรฐานขององค์กรนักแต่งเพลงทั่วโลก นอกจากนี้ฐานข้อมูลเพลงของสมาชิก MCT ยังเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของ MIS@ASIA (Music Information System@Asia) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลศูนย์กลางขององค์กรนักแต่งเพลงในประเทศต่างๆ และสามารถถ่ายโอนข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ CIS-Net (Common Information System) ที่เป็นฐานข้อมูลเพลงโลก

ข้อดีของการที่มีฐานข้อมูลเพลงรวมกัน ก็เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลเพลงไทยของสมาชิก MCT ได้โดยตรงเมื่อมีการถูกใช้งานในต่างประเทศ จึงทำให้การประสานงานเก็บค่าสิทธิเพลงไทยในต่างประเทศเป็นไปได้สะดวกขึ้น ที่ผ่านมา MCT ได้ประสานงานค่าสิทธิจากต่างประเทศให้สมาชิกมาแล้ว เช่น

 • เพลงที่ใช้ในพิธี เปิด – ปิด งานเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
 • เพลงไทยที่มีการเปิดในสายการบินต่างประเทศ
 • เพลงบรรเลงของสมาชิกที่มีการเปิดใน วิทยุ ของประเทศแคนาดา
 • เพลงไทยที่มีการใช้งานในช่องเคเบิ้ลทีวีที่ประเทศเยอรมันนี
 • เพลงไทยที่มีการใช้งานในร้านคาราโอเกะ ณ ประเทศสิงคโปร์

แม้ว่าหลักสากลของการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้น จะเป็นการคุ้มครองทันทีที่เกิดการสร้างสรรค์งาน โดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีการจดทะเบียนใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามด้วยหลักการที่ลิขสิทธิ์เกิดการคุ้มครองขึ้นทันทีนี้ อาจทำให้ผู้สร้างสรรค์จำเป็นต้องมีหลักฐานยืนยันว่าตนเองเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้นๆ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นมีนโยบายในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์ ผนวกกับการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน จึงได้จัดให้มีการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นหลักฐานขั้นต้นอีกแบบหนึ่ง โดยทาง MCT ได้มีบริการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้กับสมาชิกนักแต่งเพลง สมาชิกสามารถนำรายละเอียดงานดนตรีกรรมมาให้เจ้าหน้าที่ของ MCT หลังจากนั้นทาง MCT จะดำเนินการในการจดแจ้งลิขสิทธิ์ให้ทั้งหมด อีกทั้งสมาชิกนักแต่งเพลงจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ภายใน 1 เดือน หลังจากทาง MCT ยื่นจดแจ้งกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา

จากการที่ MCT มีสัญญาต่างตอบแทนกับองค์กรต่างๆในหลากหลายประเทศทั่วโลกนั้น ทำให้ MCT มีเครือข่ายองค์กรนักแต่งเพลงทั้งในและต่างประเทศมากมาย ซึ่งทำให้ MCT สามารถติดต่อกับองค์กรเหล่านั้นได้สะดวก ช่วยให้มีข้อมูลทั้งในแง่กฎหมาย และระบบการคุ้มครองลิขสิทธิ์ต่างประเทศ มากพอที่จะสามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือกับสมาชิกนักแต่งเพลงได้ โดยที่ผ่านมาเราได้เคยประสานงานและเจรจาสัญญากับ MTV ที่ขอใช้งานเพลงของสมาชิกในการทำไตเติ้ลรายการทีวีของ MTV นอกจากนี้เราเคยประสานกับองค์กรนักแต่งเพลงที่อิตาลี เพื่อให้เพลงของสมาชิกนักแต่งคนไทย ได้ทำการผลิตเป็นซีดี และจำหน่ายในประเทศอิตาลี รวมทั้งเราได้แนะนำกระบวนการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศอเมริกากับสมาชิกนัก แต่งเพลงไทยที่เจรจาทำซีดีกับ Publisher ในสหรัฐฯ

2. บริการทั่วไป

จากการที่ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไทยที่มีเป้าหมายในการดูแลบริหารจัดการลิขสิทธิ์ให้นักแต่งเพลง และดำเนินงานมากกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาหลายๆประการของนักแต่งเพลงที่มีในธุรกิจเพลงไทย ประกอบกับสภาวะปัจจุบันที่มีการตื่นตัวด้านลิขสิทธิ์ในธุรกิจเพลงมากขึ้น ทั้งในส่วนภาคธุรกิจ ผู้ใช้งาน สถานประกอบการ จนเป็นแรงผลักดันให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของการแก้ไขนั้น จะรวมการบริหารจัดการค่าสิทธิโดยผ่านองค์กรกลางด้วย บริษัทเห็นว่าสภาวะดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้าหากมีการดำเนินการอย่างเที่ยงธรรม ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมย่อมส่งผลที่ดีต่อนักแต่งเพลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นกันที่นักแต่งเพลงและสังคมที่เกี่ยวข้องควรมีพื้นฐานความรอบรู้ เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและระบบคุ้มครองสิทธิทั้งของประเทศไทยและระบบ สากล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์โดยตรงต่อท่านนักแต่งเพลงและต่อสังคมส่วนรวม ด้วยเหตุข้างต้นดังกล่าวบริษัทจึงจัดให้มีโครงการเสวนานักแต่งเพลงและจัด ประชุมสัมมนา ถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศกลาง และสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ เช่น

 • เสวนานักแต่งเพลง "รอบรู้ลิขสิทธิ์"
 • การเสวนาสาระเรื่องลิขสิทธิ์และการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้กับสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ CISAC และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดสัมมนาเรื่ององค์กรบริหาร จัดการลิขสิทธิ์โดยเชิญตัวแทนจาก 10 ประเทศมาร่วมให้มุมมองและประสบการณ์ต่างๆ
 • ประสานงานกับ CISAC และ WIPO จัด "WIPO-CISAC REGIONAL COLLOQUIUM FOR THE JUDICIARY ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS" ให้แก่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • การบรรยายเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์เพลงตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต, SAE Institute – Thailand และอื่นๆ

จากการที่ MCT มีฐานข้อมูลงานดนตรีกรรมเพลงไทยของสมาชิก รวมทั้งสามารถเข้าถึง (access) ข้อมูลของเครือข่ายองค์กรนักแต่งเพลง จึงทำให้เราสามารถให้บริการสืบค้นข้องมูลงานดนตรีกรรมเพลงไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพลงไทยหรือข้อมูลเพลงต่างประเทศซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ต้องการใช้เพลง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทำซ้ำดัดแปลงงาน หรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลดังกล่าว

Untitled Document