Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

กฏระเบียบสมาชิกขององค์กร

กฏระเบียบสมาชิกขององค์กร


1. องค์กร หมายถึง บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด เรียกชื่อย่อว่า “เอ็มซีที” หรือ “MCT

2. จำนวนสูงสุดของสมาชิกที่องค์กรรับไว้ได้ คือ ไม่จำกัดจำนวน

3. สมาชิกต้องเป็น:-

3.1 ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อสัญญานี้ และ

3.2 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกตาม ข้อ 5

4. บุคคลต่อไปนี้จะมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์กร: -

4.1 ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง/ทำนองเพลงใดๆ

4.2 ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา (Publisher)ใดๆ

4.3 ทายาทตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม

4.4 บุคคลใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 4.1 4.2 หรือ 4.3 ซึ่งคณะกรรมการขององค์กรเห็นสมควรรับเข้า เป็นสมาชิก

5. การสมัครสมาชิก

บุคคลใดที่มีสิทธิภายใต้ข้อ 4 ยื่นคำขอสมัครเป็นสมาชิกองค์กร อันได้แก่ ใบสมัครสมาชิกและสัญญาอนุญาตสิทธิฯ ลงนามโดยผู้สมัคร หรือในกรณีของบริษัท ลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท พร้อมทั้งยื่นหลักฐานแสดงการมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่องค์กรกำหนด

การยื่นคำขอสมัครสมาชิกแต่ละครั้งจะต้องได้รับการคัดกรองโดยฝ่ายสมาชิก และพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการขององค์กร (membership committee) กรรมการมีสิทธิปฏิเสธคำขอสมัครใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธดังกล่าว

6. ประเภทของสมาชิก มีดังต่อไปนี้: -

6.1 สมาชิกชั่วคราว (Provisional Member) คือ สมาชิกที่เป็นผู้ประพันธ์ , ทายาท หรือ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ที่มอบสิทธิให้องค์กรดูแลครบทุกประเภทธุรกิจ และยังมีความเป็นสมาชิกภาพไม่ครบ 1 ปี หรือ สมาชิกที่มีเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกสามัญตามข้อ 8.1

6.2 สมาชิกวิสามัญ (Associate Member) คือ สมาชิกที่เป็นผู้ประพันธ์ , ทายาท หรือ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ที่มอบสิทธิให้แก่องค์กรดูแลไม่ครบถ้วนทุกประเภทธุรกิจ

6.3 สมาชิกสามัญ (General Member) คือ สมาชิกที่เป็นผู้ประพันธ์ ,ทายาท หรือผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ที่มีเงื่อนไขครบถ้วนในการเป็นสมาชิกสามัญ

6.4 ประเภทของสมาชิกใดๆ หรือประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม หากมี ที่ถูกยอมรับให้เป็นสมาชิกภายใต้ข้อ 4.4

7. คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการรับเข้าเป็นสมาชิกประเภท สมาชิกชั่วคราว(ข้อ6.1) และ สมาชิกวิสามัญ(ข้อ6.2) มีดังนี้: -

7.1 สำหรับสมาชิกผู้ประพันธ์ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ประพันธ์ หรือ ทายาท ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และเป็นเจ้าของงานดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

- ได้ถูกบันทึกเสียงและนำออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ผลงาน, หรือ

- ได้ถูกนำออกเผยแพร่ในการพิมพ์และโฆษณาเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 1 ผลงาน, หรือ

- ได้ถูกแพร่เสียงแพร่ภาพทางวิทยุโทรทัศน์อย่างน้อย 1 ผลงาน, หรือ

- ได้ถูกนำออกแสดงในที่สาธารณะอย่างน้อย 1 ผลงาน ตามจำนวนครั้งที่ที่ประชุมคณะกรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงลักษณะของงานและการแสดงที่นำมาพิจารณานั้น

7.2 สำหรับประเภทของสมาชิกผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ผู้สมัครเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นผู้พิมพ์/ผู้โฆษณาของงานที่ได้ถูกบันทึกเสียงและนำออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ หรือได้ถูกนำออกเผยแพร่ในการพิมพ์และโฆษณาเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 10 ผลงาน

8. สำหรับหมวดหมู่ของสมาชิกสามัญ (ข้อ 6.3)

8.1 สำหรับสมาชิกสามัญที่เป็นผู้ประพันธ์ ทายาท หรือ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

- ผู้สมัครเป็นสมาชิกชั่วคราวขององค์กรมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ

- ค่าสิทธิของผู้สมัครที่เก็บผ่านองค์กร มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด คือ มีค่าสิทธิที่องค์กรจัดเก็บและได้จัดสรรคืนขั้นต่ำในรอบ 1 ปี เป็นจำนวนไม่ต่ำว่า 2,000บาท

8.2 สมาชิกสามัญจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกชั่วคราวโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการพบรายงานการใช้งานดนตรีกรรมของสมาชิกสามัญรายนั้นๆ ตามสถานประกอบการทั่วไปเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี

สมาชิกจะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิกสามัญโดยอัตโนมัติอีกครั้ง หากพบข้อมูลการใช้งานดนตรีกรรมจากสถานประกอบการทั่วไปอีกครั้ง และมียอดค่าสิทธิจำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนค่าสิทธิขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงตามมติของที่ประชุมกรรมการบริหาร และหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรจะแจ้งให้สมาชิกทราบ

9. บุคคลที่ได้ถูกยอมรับให้เป็นสมาชิกโดยอาศัยคุณสมบัติการเป็นทายาท (ข้อ4.3) จะได้เป็นสมาชิกในฐานะเดียวกันกับสถานะของสมาชิกที่เสียชีวิตไปดังกล่าว

10. บุคคลใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก องค์กรจะออกเอกสารจดหมายยืนยันการเป็นสมาชิกพร้อมส่งสำเนาสัญญาและบัตรสมาชิกให้สมาชิกเก็บอ้างอิงไว้เป็นหลักฐาน

11. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภทต่างๆ

11.1 สมาชิกชั่วคราวและสมาชิกวิสามัญจะมีสิทธิได้รับการแจ้ง หรือเชิญเข้าร่วม แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ และจะมีสิทธิได้รับสำเนารายงานประจำปี และสำเนาผู้ตรวจสอบบัญชีขององค์กร

11.2 สมาชิกที่เป็นทายาท (ข้อ 4.3) ของสมาชิกประเภทสามัญ มีสิทธิได้รับการแจ้งและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งมีสิทธิและสิทธิพิเศษเหมือนกันและอยู่ภายใต้ข้อผูกพันเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ

11.3 สมาชิกทุกคนจะต้องใช้ความสามารถของตนหรือความพยายามอย่างที่สุด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ตาม จุดประสงค์และเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร และจะต้องปฏิบัติตามกฎทั้งหมดขององค์กรที่จะกระทำในนามขององค์กร ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

12. อำนาจบริหารสิทธิขององค์กร

องค์กรอาจบริหาร ใช้สิทธิ และบังคับใช้:-

12.1 สิทธิในงานใดๆ ของสมาชิกองค์กรในเครือใดๆ และ

12.2 สิทธิในงานใดๆ ของบุคคลใดที่มิใช่สมาชิก ในเงื่อนไขว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารมีความเห็นชอบว่าการบริหารสิทธิดังกล่าวโดยองค์กร จะต้องไม่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของสมาชิกองค์กร

การบริหารสิทธิโดยองค์กรตามข้อนี้ จะถูกควบคุมโดยข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างองค์กรกับองค์กรในเครือ หรือบุคคลอื่น แล้วแต่กรณี

13. สมาชิกไม่สามารถถ่ายโอนความเป็นสมาชิกของเขาไปยังบุคคลอื่นใด

14. เมื่อสมาชิกเสียชีวิต การจัดสรรเงินคืนใดๆ ที่สมาชิกจะได้รับหากมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดๆ ก่อนที่จะมีการเสียชีวิต องค์กรจะรอจนกว่าสมาชิกผู้สืบทอดจะได้รับการยอมรับเป็นสมาชิก หรือเข้าเป็นสมาชิกแทนที่สมาชิกที่เสียชีวิตโดยสมบูรณ์ การจ่ายเงินใดๆ ที่สมาชิกจะได้รับหากมีชีวิตอยู่ ให้มอบแก่สมาชิกผู้สืบทอดดังกล่าว

ในกรณีที่สมาชิกเป็นนิติบุคคล หยุดดำเนินกิจการ สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลนั้นจะต้องแจ้งองค์กร ถึงข้อมูลของผู้ที่ได้รับโอนสิทธิในงานดนตรีกรรมนั้นๆไปหลังจากการชำระบัญชีของนิติบุคคล เพื่อให้องค์กรจัดสรรค่าสิทธิให้แก่ผู้รับโอนงานนั้น

15. การสิ้นสภาพสมาชิก

15.1 เมื่อสมาชิกแจ้งบอกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงฝ่ายสมาชิก ล่วงหน้าเป็นเวลาสามเดือน

15.2 เมื่อองค์กรแจ้งบอกเลิกความเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกผิดข้อตกลงหรือข้อสัญญาใดๆ หรือการบริหารสิทธิให้สมาชิกรายนั้นไม่สามารถกระทำได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น มีความขัดแย้งกันกับกฎหรือข้อบังคับที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

15.3 เมื่อองค์กรไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้ไม่ว่าช่องทางใดๆ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี

15.4 หากมีการดำเนินคดีใดๆ โดยองค์กรหรือดำเนินคดีแก่องค์กร ในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานของสมาชิก ไม่ว่าจะในนามขององค์กรหรือในนามของสมาชิก และสมาชิกดังกล่าวสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกในระหว่างการดำเนินคดี สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีดังกล่าวซึ่งได้เคยมอบให้แก่องค์กรโดยสมาชิกนั้น หรืออยู่ภายในความควบคุมโดยสมาคมโดยอาศัยอำนาจตามความเป็นสมาชิกนั้น จะยังคงอยู่หรืออยู่ในความควบคุมขององค์กรจนกว่าการดำเนินคดีการดังกล่าวจะถึงที่สุด

16. การจัดสรรค่าสิทธิคืนให้แก่สมาชิก

ขึ้นอยู่กับรายงานการใช้เพลงที่ได้รับจากสถานประกอบการ โดยองค์กรกำหนดรอบการจัดสรรค่าสิทธิให้แก่สมาชิกปีละ 4 ครั้ง และการจัดสรรดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎการจัดสรรขององค์กร (Distribution Rules) รอบการจัดสรรเป็นดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 มีนาคม (March) ครั้งที่ 2 มิถุนายน (June) ครั้งที่ 3 กันยายน (September) ครั้งที่ 4 ธันวาคม ( December)

17. องค์กรมีการออกเสียงเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร โดยให้สมาชิกสามัญมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร โดยการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการองค์กร กรรมการขององค์กรมีจำนวน 9 ท่าน ดำรงตำแหน่งมีวาระ 2 ปี ประกอบด้วย

17.1 สมาชิกสามัญผู้ประพันธ์ทำนอง (Composer) 3 ท่าน โดยการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี (AGM – Annual General Meeting) เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญผู้ประพันธ์ทำนอง หรือผู้ที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์จากผู้ประพันธ์ทำนอง ตามข้อ 4.3

17.2 สมาชิกสามัญผู้ประพันธ์คำร้อง (Author) 3 ท่าน โดยการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี (AGM – Annual General Meeting) เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญผู้ประพันธ์คำร้อง หรือผู้ที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์จากผู้ประพันธ์คำร้อง ตามข้อ 4.3

17.3 สมาชิกสามัญผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา (Music Publisher) 3 ท่าน โดยการออกเสียงในที่ประชุมสามัญประจำปี (AGM – Annual General Meeting) เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญผู้พิมพ์/ผู้โฆษณาหรือผู้ที่ได้รับโอนลิขสิทธิ์จากสมาชิกสามัญผุ้พิมพ์/ผู้โฆษณาตามข้อ 4.3

18. สิทธิประโยชน์และบริการเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก ได้แก่

18.1 องค์กรจะดำเนินการออกหมายเลขประจำตัวผู้ประพันธ์ (IPI Number – Interested Party Information Number) ให้แก่สมาชิกเพื่อใช้เป็นเลขอ้างอิงในระดับสากล โดยผู้ประพันธ์หรือผู้พิมพ์/ผู้โฆษณาแต่ละรายทั่วโลก จะมีหมายเลข IPI เป็นเลขประจำตัวเพียง 1 หมายเลขเท่านั้น

18.2 บัตรสมาชิก MCT Membership Card เพื่ออัพเดทข้อมูลเพลงของสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ขององค์กร

18.3 ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย/สัญญาที่เกี่ยวของกับงานดนตรีกรรม

18.4 บริการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและใช้เป็นหลักฐานในการแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลงนั้นๆ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดำเนินการจดแจ้งและขอเอกสารต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ให้องค์กรดำเนินการ ต้องติดต่อมายังฝ่ายสมาชิกและประสานงานเพื่อดำเนินการแทน

18.5 การจัดเก็บค่าสิทธิในต่างประเทศผ่านองค์กรในเครือที่องค์กรมีสัญญาต่างตอบแทน (Reciprocal Agreement) กว่า 40 ประเทศทั่วโลก

18.6 สิทธิและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก อาจเพิ่มหรือลดโดยความเห็นชอบของที่ประชุมกรรมการบริหาร และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ที่ประชุมกรรมการบริหารอาจกำหนดเป็นคราวๆ ไป

Scroll to Top