Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT เป็นองค์กรของนักแต่งเพลงไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์รวมทั้งสนับสนุนให้นักแต่งเพลงสามารถดูแลและบริหาร สิทธิ ในงานสร้างสรรค์ของตนได้ โดยบริษัทจะดูแลเฉพาะงานลิขสิทธิ์ประเภทงานดนตรีกรรม อันได้แก่ งานทำนอง ซึ่งอาจมีหรือไม่มีคำร้อง เท่านั้น

MCT ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 หลังจากที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของไทยมีผลบังคับใช้ โดยดำเนินการบริหารจัดการค่าสิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนคือ การเปิดเพลงหรือการเล่นดนตรี การแสดงดนตรีให้แก่สาธารณชนรับฟังอันเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้กับสมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของงานดนตรีกรรม

MCT ดำเนินการตามหลักของ องค์กรบริหารจัดการสิทธิโดยรวมของนักแต่งเพลง (Collective Management หรือ Authors' Society) ที่เป็นสากล โดยอยู่บนพื้นฐานของการไม่แสดงรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ต้องจัดสรรให้แก่สมาชิกนักแต่งเพลงผู้เป็นเจ้าของสิทธิ ตามข้อมูลปริมาณการใช้เพลง บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรค่าสิทธิเป็นครั้งแรกจากผลประกอบการปี พ.ศ. 2541 และได้ดำเนินการจัดสรรค่าสิทธิ เรื่อยมาทุกๆ ปี

จากหลักการทำงานที่ไม่แสวงกำไรนี้ ทำให้ MCT เป็นองค์กรนักแต่งเพลงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้เป็น สมาชิกของ สมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (The International Confederation of Societies of Authors and Composers : CISAC) และได้เซ็นสัญญาต่างตอบแทนกับองค์กรนักแต่งเพลงในประเทศต่างๆ ดังนั้น นอกเหนือจากที่ MCT จะดูแลสิทธิของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยแล้ว เรายังดูแลสิทธิให้นักแต่งเพลงสากลต่างๆ ที่มีการใช้ในประเทศไทยด้วย และสัญญาต่างตอบแทนนี้ยัง ช่วยให้งานเพลงของสมาชิกนักแต่งเพลงไทยได้รับการดูแลจัดการสิทธิในต่างประเทศด้วย เช่นกัน


นายวิรัช อยู่ถาวร
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายณฐพล ศรีจอมขวัญ
ประธานกรรมการบริหาร

นายอิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ

นายดนุภพ กมล
รองประธานกรรมการ

นายณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
กรรมการบริหาร

นายตรัย ภูมิรัตน
กรรมการบริหาร

นายธรากร บุษบงไกรสรณ์
กรรมการบริหาร

นายประจวบ ด้วงมาลา
กรรมการบริหาร

นายสุรัตน์ พงศ์พูลสุข
กรรมการบริหาร

Ms. Jacqueline Chong
บริษัท วอร์เนอร์ แช็ปเปิล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการบริหาร

Scroll to Top