ฟอร์มสมัครสมาชิก MCT Online

APPLICATIONFOR MEMBERSHIP MUSIC COPYRIGHT (THAILAND) LTD.


สัญญาอนุญาตสิทธิประเภททั่วไป (General License) และประเภทดิจิทัล (Digital License)
ผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

ในสัญญานี้ เว้นแต่บริบทเป็นอย่างอื่น ให้คำต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

1.1 คำว่า ดนตรีกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลง หรือขับร้องไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลง หรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วและให้หมายความรวมถึงเนื้อร้องที่ไม่มีดนตรีประกอบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือว่าทั้งหมดซึ่งเป็นของ หรือถูกควบคุมดูแล จัดการแต่เพียงผู้เดียวโดยผู้อนุญาต

1.2 คำว่า สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน หมายถึง สิทธิที่จะกระทำการหรือให้ผู้อื่นกระทำการเกี่ยวกับดนตรีกรรมในลักษณะดังนี้: - ทำให้ปรากฏและหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การสวด การบรรเลง การทำให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ การจำหน่าย หรือโดยวิธีอื่นใดซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันข้อสงสัย หมายความรวมถึงการแสดงต่อสาธารณชน การกระจายเสียง ทางวิทยุและ/หรือโทรทัศน์ การส่งสัญญาณภาพและ/หรือเสียง หรือส่งสัญญาณซ้ำ ไม่ว่าจะโดยวิธีการ เครือข่าย หรือเทคโนโลยีใดๆก็ตาม

1.3 คำว่า สิทธิทำซ้ำ หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใดๆ เลียนแบบ ทำสำเนา ทำแม่พิมพ์ บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากต้นฉบับ จากสำเนา หรือการโฆษณาในส่วนอันเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการทำซ้ำเพื่อประกอบภาพเคลื่อนไหว (Synchronization) ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ลงสื่อทัศนวัสดุประเภทใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตัวอย่างภาพยนตร์ งานโฆษณา วีดีโอเกมส์ และเว็บไซต์ หรือ โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) และให้หมายความรวมถึงการทำสำเนาจากระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตลงในอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งสามารถรับและแสดงผลเสียง และ/หรือภาพโดยเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบไร้สาย หรือเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สิทธิดังกล่าวตามข้อ 1.2 และ 1.3 จะมีอยู่ตราบเท่าที่กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศไทยจะอนุญาต และหมายรวมไปถึงสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และทำซ้ำที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของประเทศอื่น ๆ ด้วย

2. การอนุญาตสิทธิ

ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตดูแล ควบคุม ให้อนุญาตการใช้งาน จัดเก็บและจัดสรรค่าสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จากผู้ใช้งานทั่วโลกรวมทั้งผู้ใช้งานในประเทศไทยซึ่งสิทธิดังต่อไปนี้

2.1 สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน

2.2 สิทธิทำซ้ำ

ในงานดนตรีกรรมทั้งปวงเท่าที่ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ควบคุม ดูแลจัดการสิทธิแต่เพียงผู้เดียวอยู่ในเวลานี้ หรือจะมีต่อไปในอนาคต และมีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่ผู้อนุญาตได้มา โดยการสร้างสรรค์ดนตรีกรรมเองหรือโดยการรับโอนหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิมาจากผู้อื่น ตลอดระยะเวลาตามสัญญาฉบับนี้ และผู้รับอนุญาตขอรับซึ่งสิทธิดังกล่าวทั้งหมดจากผู้อนุญาต เพื่อถือไว้และใช้ในการเรียกเก็บค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิและ/หรืออนุญาตให้สิทธิแก่บุคคลอื่นตราบเท่าที่สิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ สิทธิดังกล่าวต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สิทธิที่อนุญาต”

3. การจัดสรรค่าสิทธิ

ผู้รับอนุญาตตกลงว่า ผู้รับอนุญาตจะจัดสรรเงินคืนให้ผู้อนุญาต โดยเงินดังกล่าวจะมาจากเงินที่ผู้รับอนุญาตเรียกเก็บค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิที่อนุญาต จำนวนเงินที่ผู้อนุญาตจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบการจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ผู้รับอนุญาต สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎการจัดสรรค่าสิทธิ โดยคณะกรรมการของผู้รับอนุญาตจะเป็นผู้กำหนดขึ้นตามข้อบังคับของบริษัท ณ เวลาใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อนุญาตตกลงผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าว

4. การรับรองสิทธิ

4.1 ผู้อนุญาตขอรับรองต่อผู้รับอนุญาตว่า ผู้อนุญาตมีลิขสิทธิ์ หรือได้รับโอนสิทธิหรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในดนตรีกรรมในส่วนของสิทธิที่อนุญาตโดยสมบูรณ์ และผู้อนุญาตสามารถอนุญาตลิขสิทธิ์ในดนตรีกรรมในส่วนดังกล่าวได้ตามกฎหมาย

4.2 ผู้อนุญาตขอรับรองด้วยว่าไม่มีดนตรีกรรมใด ๆ ของผู้อนุญาตที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานใด ๆ ของผู้อื่นไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน และผู้อนุญาตจะกระทำการใด ๆ ก็ตาม เพื่อไม่ให้ผู้รับอนุญาตต้องได้รับความเสียหายหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และขอรับผิดชอบในค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บุคคลภายนอกอาจจะเรียกร้องเอาจากผู้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการที่ผู้รับอนุญาตใช้สิทธิที่อนุญาต

4.3 ผู้อนุญาตตกลงว่า ผู้อนุญาต จะไม่มอบสิทธิในลักษณะเดียวกันตามสัญญานี้ให้กับผู้อื่นอีก (Exclusive Right) ในระหว่างที่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้

4.4 ผู้อนุญาตตกลงรับผิดต่อผู้รับอนุญาตในการเรียกร้อง การต่อสู้คดี ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ อันเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการที่ผู้อนุญาตละเมิด หรือผิดข้อตกลง หรือคำรับรองใดๆ ที่ระบุในสัญญานี้

5. การแจ้งข้อมูล

ผู้อนุญาตรับรองว่าจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบในทันทีเกี่ยวกับกรณีดังต่อไปนี้

5.1 กรณีที่ผู้อนุญาตเปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของผู้รับอนุญาต

5.2 กรณีที่มีการเพิ่มเติมหรือคัดออกซึ่งดนตรีกรรมภายใต้สัญญานี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนอื่น หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่สำคัญใด ๆ ในดนตรีกรรมภายใต้สัญญานี้

6. ระยะเวลาของสัญญา และการบอกเลิกสัญญา

6.1 สัญญานี้มีผลบังคับนับแต่วันที่.................................เป็นต้นไป

6.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

6.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา และไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาได้ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

6.4 เมื่อสัญญาได้สิ้นสุดลง คู่สัญญาตกลงร่วมกันว่า ให้การอนุญาตลิขสิทธิ์ใดๆที่ได้กระทำโดยสุจริต ก่อนการสิ้นสุดของสัญญานี้ ยังคงมีผลบังคับได้ต่อไป แต่ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับอนุญาตยังคงมีภาระผูกพันในการชำระค่าสิทธิที่เหลืออยู่จากการบริหารสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อนุญาตจนครบถ้วน

7. การดำเนินการทางกฎหมาย

เพื่อประกอบกับสิทธิที่ได้มอบให้แก่ ผู้รับอนุญาต ผู้อนุญาตในที่นี้ขอมอบอำนาจให้ ผู้รับอนุญาต และ/หรือตัวแทนของผู้รับอนุญาตเพื่อกระทำการดังต่อไปนี้

7.1 สาบานในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร, ส่งเสริม, กระทำการ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีในคดีแพ่งหรืออาญา, ยื่นคำร้องทุกข์, หนังสือแจ้ง หรือยื่นหลักฐานต่อศาล, คณะไต่สวน หรือต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการหรือฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งหรืออาญาในนามของผู้อนุญาตในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานของผู้อนุญาตและในกรณีที่มีข้อขัดแย้งที่สืบเนื่องจากการบริหารสิทธิในสัญญานี้

7.2 ประนีประนอมยอมความในกรณีที่มีการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาล หรือทำให้คดีความใดๆ ลุล่วงไปตามสิทธิที่ได้รับจากสัญญานี้ และปรึกษาตามแต่จะเห็นสมควรกับเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้รับอนุญาตตามความเหมาะสม

7.3 รับทรัพย์สิน, ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ คำตัดสินของศาล, คณะไต่สวน หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงจะชำระหนี้ในคดีที่สืบเนื่องจากการบริหารสิทธิในสัญญานี้

8. การเก็บรักษาความลับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะเก็บรายละเอียดการอนุญาตสิทธิตามสัญญานี้ไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายละเอียดการจ่ายเงินของผู้รับอนุญาต เป็นต้น และตกลงจะใช้มาตรการใดๆที่เหมาะสม เพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับของการอนุญาตสิทธิตามสัญญานี้ ในระดับที่เท่ากันกับการปกป้องข้อมูลของตนเอง โดยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

9. ทั่วไป

9.1 สัญญาฉบับนี้ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างกันเกิดขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญไว้ต่อหน้าพยาน ในวันที่ระบุข้างต้น


เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
การจัดสรรค่าสิทธิประเภททั่วไป (General License)

ผู้อนุญาตตกลงให้ผู้รับอนุญาตหักค่าใช้จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 (ยี่สิบ) จากเงินที่ได้รับมาจากการจัดเก็บหลังหักค่าใช้จ่ายของหน่วยจัดเก็บแล้ว (บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด)

การจัดสรรค่าสิทธิประเภทดิจิทัล (Digital License)

ผู้อนุญาตตกลงให้ผู้รับอนุญาตหักค่าใช้จ่ายตามจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 (สิบสอง) จากเงินที่ได้รับมาจากการจัดเก็บโดยตรง

วิธีการ และระยะเวลา

โดยวิธีการ และระยะเวลาจัดสรรเงินจะเป็นไปตาม ระเบียบการจัดสรรค่าสิทธิ (Distribution Rule) และผู้รับอนุญาตอาจแก้ไขได้เป็นครั้งคราวไปโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาต

Copyright © 2024 - Music Copyright (Thailand) Ltd.