สมัครสมาชิก MCT Online

APPLICATIONFOR MEMBERSHIP MUSIC COPYRIGHT (THAILAND) LTD.

ข้อมูลการสมัคร


โปรดเลือกคำนำหน้านาม *
โปรดใส่ชื่อภาษาไทย*
โปรดใส่นามสกุลภาษาไทย*
 
โปรดใส่ชื่อภาษาอังกฤษ*
โปรดใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ*
 
โปรดใส่เลขที่บัตรประชาชน*
โปรดใส่สัญชาติ*
โปรดเลือกวันเดือนปีเกิด *


ข้อมูลติดต่อ


โปรดใส่เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)*
โปรดใส่อีเมล์ *
โปรดใส่เลขที่บ้าน*

ตัวอย่างผลงานเพลง


1.
   
   
   
แนบไฟล์เอกสารใบสมัคร


โปรดอัพโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชาชน (.pdf,.jpg,.png,.heic) *