Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

ขออนุญาตใช้สิทธิ

ขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน

สำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้งานดนตรีกรรมแบบรายครั้ง สามารถกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่าง

ทางสถานีโทรทัศน์ / วิทยุ การแสดงสด งานแสดงดนตรีสด (Concert / Live streaming)
Scroll to Top