Loading...
info@mct.in.th +662 105 3705 +662 246 7126

สมัครสมาชิก

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

  • นักแต่งเพลง ต้องมีผลงานเพลงที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนแล้วอย่างน้อย 1 เพลง

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (1 ชุด)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รายละเอียดงานดนตรีกรรม เช่น ชื่อเพลง, คำขึ้นต้น, ชื่อผู้ประพันธ์คำร้อง/ทำนอง เป็นต้น
Scroll to Top